نخستین هتل هندورابی با حضور وزیر کشور بهره برداری شد