چالش حوضه آبریز کرخه در زمینه تعادل منابع و مصارف/کاهش 1.9 میلیارد مترمکعبی منابع آب تجدیدپذیر در این