توقع داریم پس از چند ماه مسیر اکران «اسب سفيد پادشاه» هموار شود