تراکتوری ها پیام های عاشقانه شان را با شادی گل انتقال می دهند