جمعی از دانشجویان امیرکبیر مقابل دفتر ریاست این دانشگاه تجمع کردند