بساطِ معرکه گیری پهلوانان گم نام در جبهه های جنگ +عکس