مسابقات کشتی آزاد غرب کشور با قهرمانی کنگاور به پایان رسید