هیچ ناشری حق انتشار آثار افراد هتاک را ندارد/ قاطعانه برخورد خواهیم کرد