عراقچی: امیدواریم در روز آینده به پیش نویس توافق برسیم