فرماندار جیرفت: دولت برنامه های خوبی برای بهبود وضعیت معلمان دارد