مدیرعامل: صادرات منطقه آزاد ارس سال گذشته به بیش از پنج هزار میلیارد ریال رسید