مشارکت دولت و بخش خصوصی صنایع پتروشیمی را رونق می‌بخشد