برگزاري نخستين مانور آمادگي در برابر بحران در نمايشگاه کتاب تهران