سجادی: زمان انتخابات شطرنج بعد از طی روند اداری مشخص می‌شود