جولان برندهای دست چندم اروپایی در بازارهای شمال پایتخت/ از جوراب ۵۰ هزار تومانی تا پالتوهای ۱۵ میلیو