فکر می‌کردم در جایی غیر از پرسپولیس بازی کنم/ اگر پاسم گل می‌شد، نور علی نور بود/ با نظر برانکو چند دق