داستان سقوط حافظ ادامه دارد/ شاخص در مرز سقوط از کانال 65 هزار واحدی