ارائه قانون ثبت اختراعات به مجلس / 80 درصد اسناد کاداستری در 3 روز صادر می شود