موفقیت ایران در جنگ مرهون حمایت مردان دیپلماسی همچون ظریف است/قرار نیست همه سلاح در دست بگیرند