پیروزی مافیای پزشکی بر خواست مردم +عکس/ درحاشیه به حاشیه رفت