نادران: دو قطبی کردن فضای سیاسی کشور خیانت به مردم است