حضور دبیرکل سازمان جهانی مالکیت فکری در همایش حقوق مالکیت ادبی و هنری