تعداد حافظان قرآن در زنجان بیشتر از میانگین کشوری است