پیروانی: دیدار دوستانه با ایتالیا تجربه گران‌بهایی است