ورزشکار لرستانی در ترکیب تیم ملی دو و میدانی کشور قرار گرفت