روزنامه خبر ورزشی و نشریه راه مردم متهم شناخته شدند