نياز نيست آمريکايي‌ها کشتي‌هاي خود را در منطقه خليخ فارس اسکورت کنند