آقا مهدی می‌گفت، آمریکا و اسرائیل را از «همین‌جا» می‌توانیم بزنیم