«نامه ارشیا» دانش آموز اصفهانی به رئیس جمهور فیلم شد