«صالح آباد»، گزینه احتمالی بهشت زهرا 2/ توقف شستشوی مکانیزه اموات