هواداران استقلال بیایند تا همان 10 درصد به تراکتور برسد /کرار گفت قول هایی به من داده اند و به تیم نیام