استاد دانشگاه: نبود مدیریت یکپارچه معضل اصلی گردشگری مازندران است