معاملات «مبين» به دليل عدم رعايت توزيع منصفانه سهام متوقف شد