تضمینی در نتیجه بازرسی‌های آژانس از تأسیسات هسته‌ای وجود ندارد