ترابیان: ما هم سالن پیروزی مدنظرمان بود اما نقش جهان از سوی مسئولان AFC انتخاب شد