تعهدات اپراتورهای میزبان در مقابل دارندگان پروانه‌ی servco