قالیبافان بیمه شده از خدمات مستمری و درمان برخوردار می شوند