تشکیل دبیرخانه مشترک چاپ ایران و افغانستان در غبار فراموشی