بررسی پدیده حاشیه نشینی در استانهای کشور - ۲۱ / سمنان