بهترین‌های کبدی از بین دانش‌آموزان شناسایی می‌شوند