وقتی دچار دلشوره، تپش قلب و سرگیجه می‌شویم چه کنیم؟