با ۳۰ سال حضور در صنعت حق دارم به هیات مدیره بانک‌ها بروم