همکاری های سینمایی ایران و ارمنستان افزایش می یابد