مشکلات واحدهای مسکن مهرماهدشت کرج، صدای ساکنین را درآورد