ایجاد ۱۱۰۰ واحد جدید زایمان در بیمارستانها/ ۲۲۰ مرکز زایمان بی درد راه‌اندازی شد