نحوه انتقال نیروهای مازاد آموزش و پرورش به سایر دستگاه‌ها