عمل‌گرایی نیاز اصلی توسعه فرهنگی در کردستان است / ضرورت تقویت زیرساخت‌های فرهنگی