تعیین وضعیت مالیاتی کی روش نیاز به دستور مستقیم وزیر ورزش دارد