هر بیمار مرگ مغزی می‌تواند ناجی 11 بیمار دیگر باشد