به ازای هر یک ساعت بیداری، دو دقیقه پیاده‌روی کنید